Algemene Voorwaarden

Juridische kennisgeving

Lees deze mededeling aandachtig door. Het reguleert uw gebruik van deze webpagina’s (hierna te noemen “Global Choice Foods-website”) en al het materiaal dat erin staat. De materialen die beschikbaar zijn op de website Global Choice Foods worden geleverd door Global Choice Foods V.O.F. Centrale Groothandelsmarkt 124, 1051 LJ Amsterdam, Nederland.Door simpelweg de website Global Choice Foods te gebruiken, begrijpt en accepteert u de gebruiksvoorwaarden in deze juridische kennisgeving en de wettelijke vereisten voor het gebruik van de website van Global Choice Foods.

Auteursrechten

De volledige inhoud van de website van Global Choice Foods, inclusief alle website-ontwerp, teksten, lay-out, tekeningen, foto’s, films, grafische afbeeldingen en andere elementen van deze webpagina’s, en de selectie en opstelling daarvan, zijn het enige en exclusieve eigendom en copyright van Global Choice Foods VOF of zijn opgenomen met toestemming van de relevante eigenaar, ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. Toestemming wordt verleend voor het elektronisch kopiëren en afdrukken van papieren delen van de website van Global Choice Foods met als enig doel het uitvoeren van regelingen in een specifieke overeenkomst met Global Choice Foods en op voorwaarde dat u geen auteursrechtelijke of andere eigendomskennisgevingen verwijdert. Elk ander gebruik van materialen op de Global Choice Foods-website, inclusief reproductie, aanpassing, wijziging, bewerking, distributie, herpublicatie of koppeling voor persoonlijke, openbare of commerciële doeleinden, anders dan de hierboven vermelde zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Global Choice Foods is ten strengste verboden. Bij het downloaden of anderszins kopiëren van de Global Choice Foods-website wordt de eigendom van software of materiaal niet aan u overgedragen. Elke overtreding zal worden nagestreefd door passende juridische stappen.

Handelsmerken

Op de Global Choice Foods-website kom je verschillende tekens tegen die in staat zijn om grafisch te worden weergegeven, zoals maar niet beperkt tot woorden (inclusief persoonlijke namen), ontwerpen, letters, cijfers, vormen van goederen of van hun verpakking, afbeeldingen, afbeeldingen, logo’s , handelsnamen, foto’s etc.
Houd er rekening mee dat dergelijke tekens in bepaalde jurisdicties zijn geregistreerd als handelsmerken in de naam van Global Choice Foods.

Alle paginakopteksten, aangepaste afbeeldingen en knoppictogrammen zijn dienstmerken, handelsmerken en / of trade dress van Global Choice Foods.Alle andere handelsmerken, productnamen en bedrijfsnamen of logo’s die hierin worden geciteerd, zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.

Ontkenning

Website van Global Choice Foods en de inhoud ervan op een ‘as is’-basis en geeft geen enkele garantie of verklaring van enige soort expliciet of impliciet met betrekking tot deze site of de inhoud ervan.

In het bijzonder maar zonder beperking maakt Global Choice Foods nee verklaringen of garanties dat:

– de informatie op de website van Global Choice Foods is te koop of geschikt voor een bepaald doel.
– de informatie op de website van Global Choice Foods correct, volledig of actueel is.
– u kunt de Global Choice Foods-website gebruiken of dat deze in de huidige of enige andere vorm beschikbaar blijft.
– de website van Global Choice Foods of software of materiaal van welke aard dan ook
de natuur die beschikbaar is op of wordt gedownload, bevat geen virussen of defecten die compatibel zijn met uw apparatuur.
Het is uw verantwoordelijkheid om:
– gebruik antivirussoftware op software of ander materiaal dat u kunt downloaden van de website van Global Choice Foods en om ervoor te zorgen dat dergelijke software of materiaal compatibel is met uw apparatuur
– controleer of de inhoud of informatie die op de website van Global Choice Foods wordt gepubliceerd nauwkeurig of volledig is
De redactionele inhoud van enige andere website waartoe u toegang hebt verkregen door middel van hyperlinks die zijn gepubliceerd op de website van Global Choice Foods, blijft de volledige verantwoordelijkheid van de aanbieder van die andere website.

Global Choice Foods is (niet alleen onderworpen aan de uitsluitingsbepalingen hieronder) aansprakelijk jegens u, hetzij voor nalatigheid, contractbreuk of anderszins, voor enig verlies of schade van welke aard dan ook die u lijdt (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, direct verlies of schade) , indirect of indirect verlies of beschadiging, verlies van goodwill, verlies van zakelijke kansen, verlies van gegevens of winstderving), voortvloeiend uit: elk computervirus of andere bug verzonden via de website van Global Choice Foods; uw gebruik of onvermogen om de website van Global Choice Foods op elk moment te gebruiken en elke fout in de levering van de Global Choice Foods-website; uw gebruik van of afhankelijkheid van andere websites waartoe u toegang hebt verkregen door middel van hyperlinks die zijn gepubliceerd op de website van Global Choice Foods; eventuele onjuiste informatie gepubliceerd op de website van Global Choice Foods; uw niet-naleving van de wetten of voorschriften die op u van toepassing zijn of uw vertrouwen op enige informatie gepubliceerd op de Global Choice Foods-website.

Niets in deze juridische kennisgeving zal onze aansprakelijkheid voor fraude, overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag van onze of onze werknemers uitsluiten of beperken. Eventuele prijzen en beschikbaarheidsinformatie, indien van toepassing, kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Alle productspecificaties, indien van toepassing, kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Noch een bedrijf binnen Global Choice Foods, noch een van haar directeuren, werknemers of vertegenwoordigers is aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze website.

Dit is een uitgebreide aansprakelijkheidsbeperking die van toepassing is op alle soorten schade, inclusief maar niet beperkt tot compenserende, directe, indirecte of gevolgschade. schade, verlies van gegevens, inkomsten of winst, verlies van of schade aan eigendommen en claims van derden.

Auteursrechten voor de hierin gereproduceerde foto’s berusten bij de individuele fotografen of Global Choice Foods en mogen op geen enkele wijze worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming van de makers.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving, ongeacht de rechtskeuze die het tegendeel biedt. U gaat ermee akkoord dat enige actie in rechte of in het eigen vermogen die voortvloeit uit of verband houdt met deze algemene voorwaarden alleen zal worden ingediend in Amsterdam, Nederland, en u hierbij onherroepelijk en onvoorwaardelijk instemt en onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van dergelijke rechtbanken over elke rechtszaak, actie of procedure die voortvloeit uit deze mededeling.

Algemene handelsvoorwaarden

Betalingsvoorwaarden en levering

1 Algemeen gebied van geldigheid.

Het bedrijf Global Choice Foods V.O.F. uitsluitend levert op basis van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. Door de aankoop van goederen geleverd door Global Choice Foods, erkent de koper impliciet deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden als de basis van zakelijke contracten met Global Choice Foods.

2 Leverings voorwaarden.

 • 1. Indien het opgegeven tijdstip van levering – uitzonderlijk – overschreden wordt, kan de koper zich terugtrekken uit het verkoopcontract na een onderbreking van 14 dagen, behalve in de gevallen vermeld in § 2.2 en § 2.3. Het recht op schadevergoeding voor een mogelijk vertragingsachterstand is uitgesloten. De koper kan, naast het annuleren van het contract, alleen schadevergoeding eisen als de niet-levering opzettelijk is of het gevolg is van toerekenbare nalatigheid van het bedrijf Global Choice Foods V.O.F.
 • 2. Vertragingen als gevolg van natuurrampen en overmachtsituaties of andere onvoorzienbare, ongebruikelijke gebeurtenissen waarvoor Global Choice Foods niet aansprakelijk is, geven de koper niet het recht om de aankoop te annuleren of een schadevergoeding te eisen.
 • 3. Het bedrijf Global Choice Foods V.O.F. voldoet aan zijn leveringsplicht in Amsterdam. Indien – op verzoek van de koper – een overeenkomst is gesloten om de goederen af ​​te leveren bij het bedrijf van de koper, zal dit – zonder uitzondering – voor rekening en risico van de koper zijn.

 

3 Vrijwaring van claims

 • 1. Het recht van de koper om te claimen houdt in dat de koper voldoet aan zijn onderzoeksplicht en berisping volgens §§ 377, 378 van de handelswet.
 • 2. De koper is verplicht om de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te controleren op de bestelde soort en hoeveelheid. Claims moeten onmiddellijk na ontvangst schriftelijk worden ingediend met behulp van het klachtenformulier dat beschikbaar is bij Global Choice Foods.
 • 3. Klachten over niet-zichtbare gebreken kunnen slechts tot 7 dagen na levering worden gemeld. De claim moet schriftelijk worden ingediend. De koper heeft recht op een vervangende levering of een creditnota. De koper heeft geen verdere claims vanwege een slechte levering.
 • 4. Aparte speciale gevallen worden geaccepteerd tot 1 maand na factuurdatum, maar dit zijn uitzonderingen.

 

4 Betalingsvoorwaarden

Tenzij anders overeengekomen, moet de koper ervoor zorgen dat het factuurbedrag wordt geboekt op het rekeningnummer van Global Choice Foods volgens de geleverde betalingsvoorwaarden.

Als deze betaling niet binnen de aangegeven tijd wordt gedaan, heeft het bedrijf Global Choice Foods V.O.F. kan een betaling van rente van de koper vanaf de volgende dag vereisen op grond van vertraagde betaling. Als alternatief kan het bedrijf Global Choice Foods V.O.F. heeft het recht om de goederen opnieuw te claimen en schadevergoeding te vorderen.

5 Eigendomsoverdracht

 • 1. Global Choice Foods behoudt zich de eigendomsoverdracht voor totdat alle ontvangen goederen door de koper zijn betaald. Totdat de volledige betaling is gedaan, staat de koper borg voor enig verlies of beschadiging van de goederen waarvan Global Choice Foods de overdracht van eigendom voorbehoudt.
 • 2. De koper heeft het recht om de goederen waarvan Global Choice Foods de overdracht van eigendom reserveert, te verkopen in overeenstemming met zijn gebruikelijke bedrijfsactiviteiten. De koper zal zijn vordering op de aankoopprijs aan Global Choice Foods overdragen tot het bedrag van de betalingsachterstand.
 • 3. Het bedrijf Global Choice Foods V.O.F. kan het recht intrekken dat wordt gegeven in § 5.2 als de koper niet voldoet aan de voorwaarden vastgelegd in § 4. De koper kan echter eisen dat een deel van de goederen waarvan Global Choice Foods de overdracht van eigendom voorbehoudt, wordt vrijgegeven, voor zover de resterende nominale waarde van de goederen waarvan Global Choice Foods de eigendom reserveert, bereikt 130% van de vorderingen van Global Choice Foods.
 • 4. Indien een derde partij de goederen claimt waarvan Global Choice Foods de eigendom reserveert, moet de koper Global Choice Foods hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen. Bovendien moet de koper bezwaar maken tegen een verbeurdverklaring van de goederen waarvan Global Choice Foods de eigendomsoverdracht voorbehoudt, door de gerechtsdeurwaarder en de derde te informeren over het bestaande eigendomsvoorbehoud. Indien de derde partij geen gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten vergoedt, is de koper volgens § 771 ZPO aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.

 

6 Bedrijfsgerelateerde documenten

Global Choice Foods behoudt zich het eigendomsrecht en het auteursrecht van alle geleverde documenten zoals catalogi, aanbiedingen en prijslijsten. Deze documenten mogen niet worden doorgegeven aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van Global Choice Foods V.O.F ..

7 Retour van pallets, tofu- en sojabonenkratten

De koper moet lege pallets en kratten onmiddellijk en gratis aan Global Choice Foods retourneren. In een voortdurende zakelijke relatie gebeurt dit door de lege emballage terug te sturen bij de volgende levering. Een doorlopende zakelijke relatie betekent dat de koper minstens eenmaal per 4 weken bestelt bij Global Choice Foods. Als na deze periode de lege pallets en kratten niet zijn geretourneerd, worden deze bij de koper in rekening gebracht.

8 Plaats van handeling en levering / bevoegde rechtbank

 • 1. Voor de leveringen is het Europese recht uitsluitend van toepassing. De plaats van gebruik en levering bevindt zich binnen de Europese Unie.
 • 2. De bevoegde rechtbank voor gerechtelijke controverses die voortvloeien uit leveringen is de rechtbank van Amsterdam.